Féadfaidh tú saothar a chur chugainn ar dhá bhealach:

 • Le script atá críochnaithe agat
 • Le smaoineamh le haghaidh píosa nua drámaíochta

To read this page in English, please click here.

Má úsáideann tú Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL) nó Teanga Chomharthaíochta na Breataine (BSL) nó má tá riachtanais bhreise agat a fhágann go bhfuil  sé deacair agat saothar a sheoladh chugainn, déan teagmháil linn ag new.work@abbeytheatre.ie le plé a dhéanamh ar an dóigh ina bhféadfaimid cuidiú leat.

Cuir do Script chugainn 

Tá dhá chúis againn le drámaí a léamh: le teacht ar shaothar arbh fhéidir go léireoimis é agus le haithne a chur ar scríbhneoirí a bhféadfaimid oibriú leo amach anseo. Bunáite an tsaothair a léirímid is ó choimisiún a fhaighimid é ach rinneamar scripteanna a seoladh chugainn trínár gcóras aighneachtaí oscailte a léiriú freisin.  Is é an fócas atá againn a ghabháil i mbun oibre le scríbhneoirí agus le hamharclannóirí ar Éireannaigh iad nó a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.

De thoradh do shaothar a léamh agus a fheiceáil a fhaighimid an deis lena fháil amach cad iad na scéalta a  spreagann tú, cé an chuma inar mhaith leat do chuid smaointe  a fheiceáil ar an stáitse agus an méid a theastaíonn uait a rá faoin saol. An caidreamh sin a fhorbraímid trí shaothar a léamh agus a fheiceáil, féadfaidh go leanfaidh sé as go ndéanfaimid píosa nua saothair a choimisiúnú in am trátha, fiú mura ndéanaimid an chéad saothar a chuireann tú chugainn a léiriú. Léimid drámaí atá scríofa i nGaeilge nó  i mBéarla faoi ábhar ar bith; inár gcáil mar Amharclann Náisiúnta na hÉireann tá spéis ar leith againn i saothar a labhraíonn leis an oileán seo díreach i láthair na huaire (ní hionann sin agus a rá nach mór é a bheith suite anseo ná suite sa lá atá inniu ann).

Dá mba mhaith leat go dtiocfaimis le breathnú ar do dhráma á léiriú, nó le héisteacht le cleachtadh léitheoireachta, scríobh chugainn ag new.work@abbeytheatre.ie agus inis beagán dúinn fút féin, faoin dráma agus an chéim forbartha ag a bhfuil sé. Is foireann sách beag sinn agus ní hacmhainn dúinn gach rud a fheiceáil, ach tiocfaimid más féidir linn.

Cad é an chéad rud eile a tharlóidh?

Nuair a dhéantar aon dráma a chuirtear chugainn a léamh den chéad uair ní heol dúinn cé a scríobh é; oibrímid i ndlúthpháirt lenár bpainéal de dhaoine gairmiúla ó shaol na hamharclainne a bhfuil taithí acu lena chinntiú go léifear drámaí ar dhóigh lena dtuigfear poitéinseal  agus dramatúlacht an dráma sin.  Faighimid, de thairbhe é a léamh ag an gcéim seo gan ainm an údair a bheith ar eolas againn, measúnú macánta ar an dá eilimint sin agus ar a oiriúnaí atá sé d’Amharclann na Mainistreach. Tar éis é a bheith léite ag léitheoir, déantar gach dráma a bhreithniú tuilleadh laistigh den roinn.

Nuair a léimid dráma, breithneoimid, mar chuid dá chomhthéacs, ábhar spéise an dráma i gcoitinne i ndáil leis an gcuid eile dár gcláreagrú agus an dóigh ina bhféadfadh an dráma forbairt ón dréacht seo; ar an ábhar sin tá sé ciallmhar dréacht a chur chugainn ar chaith tú tamall á bhreithniú  toisc nach mbeimid in ann an dráma céanna a léamh arís.

Sa chas go gcinnimid gan do dhráma a léiriú, tabharfaimid aiseolas duit agus déanfaimid tú a chur ar an eolas faoi dheiseanna eile in Amharclann na Mainistreach nó in áit eile.  A luaithe a léifimid do dhráma seolfaimid litir chugat ina mbeidh roinnt aiseolais faoi do script.  Féadfaidh do dtógfaidh sé sin suas go sé mhí toisc go bhfaighimid breis agus trí chéad aighneacht sa bhliain agus seolaimid freagra ar ais orthu ar fad.

Seol do Smaoineamh Chugainn 

Má tá smaoineamh agat nach dtig leat a chur chugainn i ndáiríre mar script chríochnaithe, dá ainneoin sin féadfaidh tú muid a chur ar an eolas faoi. Féadfaidh sé gur dráma é is mian leat a scríobh agus ar mhaith leat taighde a dhéanamh ina leith, dráma gan aon fhocail, píosa amharclainne damhsa, ócáid, teagmhas nó saothar idirdhisciplíneach ar dheacair é a bhraistint i script leis féin. D’aon turas atá an próiseas le smaoineamh a chur chugainn gairid; is mian linn tuiscint a fháil ar an rud a spreagann tú faoin tionscadal ,faoin gcúis go bhfuil gá agat lenár dtacaíocht lena bhaint amach, seachas a iarraidh ort iarratas fada a chomhlánú. Déanfaimid breithniú iomlán ar an ábhar go léir a sheolann tú chugainn chun teacht ar chinneadh.

Ba chóir go gcuimseodh an smaoineamh a thairgeann tú freagraí ar na ceisteanna seo a leanas:

 • Cad é a theastaíonn uait a chruthú? (50 focal ar a mhéid)
 • Cad é an ní a dteastaíonn uait go dtarlódh sé sa seó? (500 focal ar a mhéid)
 • Cén fáth go dteastaíonn uait é a dhéanamh anois? (100 focal faoin bhfáth a bhfuil an smaoineamh seo práinneach)

Féadfaidh naisc le físeáin, le hábhair fuaime, le híomhánna, le téacs nó le hábhair thacaíochta eile a bheith ag gabháil le do smaoineamh.

Cad é an chéad rud eile a tharlóidh?

A luaithe a bheidh ríomhphost curtha agat chugainn, déanfar do smaoineamh a logáil. Déanfaidh foireann ealaíne Amharclann na Mainistreach an t-ábhar ar fad a sheolfaidh tú chugainn a bhreithniú ag ceann dár gcruinnithe ráithiúla. Gheobhaidh tú freagra le ríomhphost laistigh de shé mhí ón lá a seolfaidh tú d’aighneacht chugainn.

Treoirlínte don Aighneacht 

Tagraíonn na treoirlínte aighneachta seo do scripteanna agus smaointe araon.

 • Ní  mór go mbeadh do script nó do smaoineamh clóscríofa agus formáidithe go soiléir; ní féidir linn glacadh le saothar lámhscríofa ná le cóipeanna crua clóbhuailte.
 • Ba chóir go mbeadh profáil déanta ar do script nó do smaoineamh agus é a bheith seolta in Word, PDF nó i bhformáidí caighdeánacha eile (amhail JPG do ghrianghraif) mar cheangaltán.
 • Ná cuir d’ainm ná do chuid faisnéise teagmhála ar gach leathanach.
 • Sa ríomhphost a sheolann tú, inis beagán dúinn fút féin, faoi do chúlra nó faoi aon taithí atá agat (is cuma mura bhfuil aon taithí agat!).
 • Glacfaimid le drámaí gairide aon ghnímh ach ní féidir linn glacadh le scripteanna scannáin ná le húrscéalta ina mbunfhoirmeacha.
 • Ná seol isteach ach aon script amháin nó aon smaoineamh amháin in aghaidh na huaire.
 • Ar an drochuair nílimid in ann athbhreithniú a dhéanamh ar smaoineamh nó ar script atá curtha tríd an bpróiseas cheana féin.

An Próiseas Aighneachta 

Chun do script a chur ar aghaidh, seol leis an ríomhphost é, le do thoil, chuig script@abbeytheatre.ie.

Chun do smaoineamh a chur ar aghaidh, seol leis an ríomhphost é, le do thoil, chuig ideas@abbeytheatre.ie.

 

Go raibh maith agat as do shaothar a roinnt i bpáirt linn. Is mór againn do chuid ama agus do chruthaitheacht.

Má tá ceist ar bith agat faoin rannóg Nua-Shaothair, cuir scéala chugainn ag new.work@abbeytheatre.ie.