ProductionPlayed byOpening Night
Hatchet 1972 (Peacock) Murray, Bryan Tuesday, 2 May 1972
Hatchet 1972 (Peacock) Murray, Bryan Monday, 3 July 1972
Hatchet 1972 (Peacock) Murray, Bryan Thursday, 27 July 1972
Hatchet 1978 (Abbey) Keogh, Garrett Thursday, 23 November 1978
Hatchet 1979 (Abbey) Keogh, Garrett Monday, 22 January 1979