ProductionPlayed byOpening Night
Damer's Gold 1912 (Abbey) Morgan, Sydney J. Thursday, 21 November 1912
Damer's Gold 1913 (Tour) Morgan, Sydney J. Thursday, 16 January 1913
Damer's Gold 1913 (Tour) Morgan, Sydney J. Monday, 17 February 1913
Damer's Gold 1913 (Abbey) Morgan, Sydney J. Monday, 25 August 1913
Damer's Gold 1913 (Abbey) Morgan, Sydney J. Thursday, 30 October 1913
Damer's Gold 1920 (Abbey) Nolan, Peter Monday, 24 May 1920
Damer's Gold 1922 (Abbey) Nolan, Peter Tuesday, 12 September 1922
Damer's Gold 1926 (Abbey) Nolan, Peter Monday, 8 March 1926
Damer's Gold 1938 (Abbey) Johnson, Fred Monday, 11 July 1938
Damer's Gold 1938 (Abbey) Johnson, Fred Wednesday, 10 August 1938