ProductionPlayed byOpening Night
The Revolutionist 1921 (Abbey) Hayden, Christine Thursday, 24 February 1921
The Revolutionist 1921 (Abbey) de Paor, Treasa Tuesday, 11 October 1921
The Revolutionist 1922 (Abbey) Craig, May Tuesday, 7 February 1922